Projectrollen

Begrip van uw eigen – specifieke èn belangrijke – rol in projectprocessen is essentieel voor uw succes in het bereiken van strategische doelen van de organisatie. Klik op uw functie hieronder en ontdek hoe Cadence u kan ondersteunen – in uw specifieke rol – bij het snel opleveren van (project)resultaten.

Getting Projects Done

Andere rollen in verschillende projectcontexten.

Projectmanager

De Projectmanager leidt het team bij plannen van het project, bepaalt met zijn team de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, verdeelt de projecttaken, verdeelt verantwoordelijkheden binnen het projectteam, bewaakt de voortgang, rapporteert de resultaten, voert wijzigingen door, pleegt overleg met opdrachtgevers en stakeholders en houdt zich aan de afgesproken grenzen van kosten, tijd en prestatie. De rol van projectmanager is veelzijdig, er worden hoge eisen aan hem gesteld en hij geeft leiding aan mensen die gewoonlijk niet aan hem rapporteren. Projectmanagement is een vak en dat valt te leren of te ontwikkelen.

Vanuit de invalshoek van organizational project management is de Projectmanager de spil van ieder project en uitvoerder van de projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt projectmanagers effectief door middel van trainingen zoals Klassieke, Scrum of Hybride Projectmanagement-methoden, Managing Projectmanagement, Programmamanagement en Portfoliomanagement, en special topics als Risicomanagement, Earned Value Management, of d.m.v. coaching en consulting.

De Spelmaker

Teamlid

Projectteamleden worden in projecten ingezet vanwege hun bijzondere technische of andere expertise, ervaring, betrokkenheid. Vaak zijn zij parttime betrokken, naast hun normale functie in de organisatie. Teamlid zijn is vaak uitdagend in termen van tijdmanagement en prioriteiten stellen, maar levert tegelijkertijd ook carrièremogelijkheden op. Ook van hen wordt goed inzicht in projectprocessen van de organisatie en bekendheid met projectprincipes verlangd.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management spelen projectteamleden een kernrol in de projectprocessen van een organisatie. Voor medewerkers die regelmatig als teamlid in projectteams participeren, maar die geen projectleidersrol vervullen, is de PM Framework training voor Teamleden beschikbaar; voor teamleden die ook ambitie hebben om projectmanager te worden is de methodologietraining in Projectmanagement bedoeld.

Experts in Projectteams

Functiemanager

De functie/lijnmanagers’ rol in relatie tot projecten is het leveren van resources en toezicht houden op de projectmanager en de projectteamleden. Afhankelijk van zijn en hun ervaring varieert dat van uitgebreid toezicht tot weinig of geen. Functiemanagers zijn vaak ook projectopdrachtgevers. Daarom moeten zij onderscheid kunnen maken tussen deze specifieke rol en hun normale activiteiten.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management speelt de functiemanager een belangrijke rol in de projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt functionele managers effectief door middel van Executive Briefings, trainingen in Managing Project Management, Opdrachtgeverschap of Portfolio Management, coaching en expertise.

Supervisie en Bemensing

Scrum Master

De Scrum Master is een facilitator – ‘dienend leider’ – die ervoor zorgt dat het Scrum Team kan werken in een omgeving die bevorderlijk is voor het met succes voltooien van de productontwikkeling. De Scrum Master gidst, faciliteert en leert Scrumpraktijken aan iedereen die bij het project betrokken is; ruimt belemmeringen voor het team uit de weg en ziet erop toe dat de Scrumprocessen worden nageleefd.

De Scrum Master rol is nogal verschillend van die van een Projectmanager in een traditioneel project, waar een projectmanager als leider van het project fungeert. De Scrum Master werkt slechts als een facilitator en staat op hetzelfde hiërarchische niveau als ieder ander in het Scrum team.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management speelt de Scrum Master een belangrijke rol in de agile projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt Scrum Masters effectief door middel van trainingen in Scrum Project Management, coaching en expertise.

Dienend Leider

Scrum Team

Het Scrum Team of Ontwikkelteam is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het product, de dienst of andere resultaten. Het bestaat uit een groep Teamleden die werkt aan de User Stories in een Iteratie-Backlog, om de Deliverables voor het project te creëren. Om effectief te zijn is het voor een Scrum team van belang dat iedereen een gemeenschappelijk doel heeft, zich aan dezelfde normen en regels houdt en elkaar respecteert. Een nieuw team start nooit op het hoogste prestatieniveau: zoals bij elk ander ieder team gelden ook hier de teamontwikkelingsfasen.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is het Scrum Team de motor van de agile ontwikkelprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt Scrum Teamleden effectief door middel van trainingen in Scrum Project Management, coaching en expertise.

Ontwikkelaars

Scrum Product Owner

De Product Owner vertegenwoordigt de belangen van de stakeholders bij het Scrum Team: hij is de stem van de klant. De Product Owner is verantwoordelijk voor een heldere communicatie van de functionaliteitseisen van het product/dienst naar het Scrum Team, definieert Acceptance Criteria en ziet erop toe dat aan die criteria wordt voldaan. De Product Owner is ervoor verantwoordelijk dat het Scrum Team waarde levert.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is Product Owner de perfecte ‘in between’ tussen het Scrum Team en de klant/opdrachtgever van een organisatie. Cadence ondersteunt Product Owners effectief door middel van trainingen in Scrum Product Owner, coaching en expertise.

The in-between 'pur sang'

Project Opdrachtgever

De opdrachtgever (en/of stuurgroep) is de interne ontvanger van de projectresultaten. Hij neemt de uiteindelijke besluiten die de randvoorwaarden kosten, schedule en performance beïnvloeden. Een goede projectopdrachtgever versterkt het zelfvertrouwen van de projectmanager. De opdrachtgever helpt de projectmanager positief te blijven en problemen met het projectteam op te lossen. Gedurende de looptijd van het project communiceert de opdrachtgever met het senior management en stakeholders.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management heeft de opdrachtgever een cruciale rol in de projectprocessen van een project. Cadence ondersteunt opdrachtgevers effectief door middel van Executive Briefings, Workshops Project Opdrachtgeverschap of trainingen in Managen van Projectmanagement, Portfolio Management, coaching en consulting.

Business Enablers

Programma Manager

Een Programmamanager communiceert met elke projectmanager en biedt support en richtlijnen voor elk project. Hij stuurt aan door leiderschap en visie te laten zien, met een stijl die gericht is op communicatie, conflictoplossing en het onderhouden van goede relaties met stakeholders.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Programmamanager in de eerste plaats een manager, met een strategische tijdshorizon van meerdere jaren. Cadence ondersteunt programmamanagers effectief door middel van trainingen in Programmamanagement en Portfoliomanagement, of coaching en consulting.

Managen van Complexiteit

Portfolio Manager

De portfolio manager is een senior manager, verantwoordelijk voor het neerzetten, monitoren en managen van toegewezen portfolio’s van projecten en programma’s. Hij heeft ontwikkelde leiderschaps- en managementvaardigheden en communiceert met topmanagement, managers en andere stakeholders.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Portfolio Manager iemand die op strategisch niveau opereert, die strategische initiatieven tot uitvoering brengt met een lange tijdshorizon. Cadence ondersteunt portfoliomanagers effectief door middel van trainingen in Portfoliomanagement, Executive Briefings in Programma- en Portfoliomanagement, of coaching en consulting.

Strategische Fit

Top Management

Het topmanagement van een organisatie is veelal op enige afstand betrokken bij projecten. Hun rol bij het toezien op de resultaten van strategische projecten, programma’s en portfolio’s is echter van het grootste belang om voorspelbare projectsuccessen te realiseren. Zij spreken het senior management aan op een goed gestructureerde en georganiseerde projectorganisatie, zij stellen de juiste vragen over de status en problemen in de projectorganisatie, zij prioriteren en nemen besluiten op hoog niveau die van invloed zijn op projecten.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management speelt het top management een eigen rol in de projectprocessen van een organisatie. Cadence ondersteunt executives effectief door middel van Executive Briefings over Projectmanagement, Executive Briefings over Programma- en Portfoliomanagement, Opdrachtgeverschap of Portfolio Management trainingencoaching en consulting.

Besluitvormers

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belts zijn meestal part-time professionals met een breed palet aan taken, inclusief assisteren bij Black Belt projecten en het leiden van kleinere projecten. Ze zijn getraind in probleemoplossingstechnieken en de grondbeginselen van het DMAIC projectmodel. Zij houden zich bezig project scoping, het leiden van het projectteam, managen de interfaces tussen team en bedrijfsmanagers en zorgen voor duurzame resultaten. Hun doel is om de Six SIgma waarden in te zetten bij specifieke werkomgevingen en problemen.

Green Belts hebben autoriteit over hun respectievelijke werkprocessen en doen hun werk effectief. Dit is een belangrijk aspects voor de organisatie want zij zorgen voor het inbouwen van procesverbeteringsstructuren in ieder proces.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Six Sigma Green Belt de motor van elk Six Sigma project. Cadence ondersteunt Green Belts effectief door middel van trainingen in Six Sigma Green Belt Certified, coaching en expertise.

Motor

Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belts zijn full-time professionals met als belangrijkste verantwoordelijkheid om een teamleider voor Six Sigma projecten te zijn. Black Belts kunnen vier tot zes projecten per jaar managen. Black Belts zijn getraind in de kernprincipes van Six SIgma en projectmodellen als DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) eb DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify), en hebben kennis van Lean. Ze kennen de ins en outs van statistisch experimenteel ontwerp en sporen gemakkelijk oorzaken van procesfouten op die anders verborgen zouden blijven.

Vanuit het gezichtspunt van organizational project management is de Six Sigma Black Belt de typische teamleider. Cadence ondersteunt Black Belts effectief door middel van trainingen in (Lean) Six Sigma Black Belt Certified, coaching en expertise.

Teamleiders